Báo cáo năm 2017

1. Báo cáo năm 2017

Báo cáo năm 2017

2. Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016

3. Chiến lược phát triển Doanh nghiệp

Chiến lược phát triển Doanh nghiệp

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm

 

Theo Bằng Nguyễn - Hanoi Metro
  • Quay lại