Revolutionizing public

transport in the capital

Business information

Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2018

1. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất (BC năm 2017) 2. Công bố thông tin Doanh nghiệp theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển...

Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2017

1. Báo cáo đánh giá kết quả (Năm bc 2016) 2. Chiến lược phát triển doanh nghiệp (Năm bc 2017) 3. Chiến lược phát triển Doanh nghiệp 4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư...

Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2016

Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Căn cứ Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước; Căn cứ văn bản số 6560/UBND-KT ngày 14/11/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà...

Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 Báo cáo tài chính của doanh nghiệp năm 2016 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 Báo cáo tài chính : cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 a.  Tiêu đề + Phụ lục (BCTC 2017) b. Báo...