Chuyển động mới cho

giao thông Hà Nội

Hướng dẫn an toàn

Hướng dẫn an toàn là cuốn sổ tay hướng dẫn cho hành khách trong các trường hợp khẩn cấp. Chúng tôi tin rằng việc tăng cường sự hiểu biết và quan tâm về an toàn sẽ giúp hành khách bình tĩnh xử lý các tình huống cũng như đảm bảo an toàn cho hành khách của chúng tôi một cách nhanh chóng.

[Sổ tay hướng dẫn an toàn: Tải file PDF tại đây]

Hanoi Metro