Chuyển động mới cho

giao thông Hà Nội

Thông báo lịch đào tạo Thực hành

Thực hiện kế hoạch đào tạo của Chủ đầu tư và Tổng thầu, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội thông báo kế hoạch tập trung đào tạo thực hành như sau:

Đợt 1: Tập trung 8h00 ngày 20/10/2018 tại Hội trường Cao đẳng Đường sắt, địa chỉ: Gia Quất – Long Biên – Hà Nội.

 
Bộ phận Vị trí Thời gian và địa điểm
Bộ phận (Trung tâm) tàu khách Trưởng, Phó Bộ phận

Thời gian 8h00 ngày 20/10/2018 có mặt tại trường Cao đẳng nghề Đường sắt – Gia Quất – Long Biên – Hà Nội

 

NV Quản lý cao cấp kỹ thuật lái tàu
NV Quản lý kỹ thuật lái tàu
NV Trợ lý kỹ thuật lái tàu
NV Giám sát tín hiệu
NV Trực ban
Lái tàu
Lái thử tàu, dồn tàu cao cấp
Lái tàu, dồn tàu
Bộ phận Điều độ

 

NV Quản lý điều độ chạy tàu
NV Điều độ chạy tàu
Bộ phận(Trung tâm) Thông tin KS Quản lý mảng Thông tin
Thợ sửa chữa Thông tin
Bộ phận(Trung tâm) Tín hiệu KS Quản lý mảng tín hiệu
Thợ sửa chữa tín hiệu
Bộ phận( Trung tâm) Điều độ điện Trưởng, Phó Bộ phận
Kỹ sư điện
Thợ kiểm tra cấp điện
NV Điều phối điện
Bộ phận(Trung tâm) KTSC Tàu/ĐMTX Trưởng, Phó Bộ phận
NV Quản lý kỹ thuật kiểm tra sửa chữa
NV Kỹ thuật kiểm tra sửa chữa
NV Trợ lý kỹ thuật kiểm tra sửa chữa
NV Điều hành sửa chữa/giám sát
NV Quản lý điều phối kiểm tra tàu/giám sát chính
NV Cao cấp kiểm tra thiết bị điện trên tàu
NV Kiểm tra thiết bị điện trên tàu
NV Cao cấp kiểm tra thiết bị máy móc trên tàu
NV Kiểm tra thiết bị máy móc trên tàu
NV Quản lý, sửa chữa định kỳ hàng tháng/giám sát chính
NV Cao cấp sủa chữa thiết bị điện định kỳ hàng tháng
NV sửa chữa thiết bị điện định kỳ hàng tháng
NV Cao cấp sửa chữa thiết bị cơ khí/máy móc định kỳ hàng tháng
NV Sửa chữa thiết bị cơ khí/máy móc định kỳ
NV Quản lý thiết bị
NV Vận hành thiết bị cương vị B
NV Vận hành thiết bị cương vị C
NV Giám sát thiết bị cương vị B
Bộ phận Điều độ kiểm soát môi trường, biểu đồ vận hành NV Điều độ, kiểm soát môi trường
NV Quản lý lập biểu đồ vận hành

 

Đợt 2: Dự kiến đầu tháng 11/2018 tập trung và đào tạo thực hành bắt đầu thừ tháng 11/2018 (lịch cụ thể Công ty sẽ thông báo sau)

 
Bộ phận Vị trí Thời gian và địa điểm
Bộ phận (Trung tâm) Ga VTHK Trưởng Bộ phận

Đầu tháng 11/2018 có mặt tại trường Cao đẳng nghề Đường sắt – Gia Quất – Long Biên – Hà Nội

 

 

Trợ lý
NV Quản lý hành chính
Trưởng ca
NV Quản lý tổng hợp
Nhân viên vé
NV Phụ trách an toàn
NV Tác nghiệp tổng hợp
Bộ phận (Trung tâm) KTSC Đường ray Trưởng, Phó Bộ phận
Kỹ sư đường sắt
Kỹ sư kiểm tra đo lường
Thợ duy tu sừa chữa đường ray
Bộ phận ( Trung tâm) KTSC Công trình Trưởng/Phó Bộ phận
Kỹ sư Cầu đường hầm
Kỹ sư điện nước
Thợ sửa chữa chữa công trình
Bộ phận AFC Kỹ sư quản lý mảng AFC
Thợ sửa chữa AFC
Bộ phận (Trung tâm) KTSC Thiết bị nhà ga Trưởng Bộ phận
Phó Trưởng bộ phận An Toàn
Phó Trưởng bộ phận Sản xuất
NV Quản lý kỹ thuật chuyên ngành
Thợ sửa chữa tổng hợp
Bộ phận( Phòng) Quản lý lái tàu NV Quản lý lái tàu
Bộ phận quản lý Nhà ga NV Quản lý vé hành khách
NV Kinh doanh dịch vụ
NV Quản lý thu soát vé tự động
Bộ phận quản lý sửa chữa công trình NV Quản lý thiết bị xây dựng
Bộ phận quản lý thiết bị nhà ga NV Quản lý thiết bị Nhà ga
Bộ phận quản lý điện lực NV Quản lý thiết bị điện lực
Bộ phận quản lý TTTH NV Quản lý thiết bị AFC
NV Quản lý thiết bị thông tin
NV Quản lý thiết bị tín hiệu
Bộ phận quản lý Đường ray NV Quản lý đường ray
Bộ phận quản lý Đầu máy toa xe NV Quản lý thiết bị điện trên tàu
NV Quản lý máy móc trên tàu
Bộ phận quản lý (phòng) An toàn  NV Giám sát An toàn
NV Giám sát An toàn thiết bị kỹ thuật
NV Nghiên cứu đối sách An toàn
Theo hctc