Chuyển động mới cho

giao thông Hà Nội

Công bố thông tin doanh nghiệp

Công bố thông tin doanh nghiệp 2024

Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 Báo cáo tài chính năm 2023 Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2023 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản...

Công bố thông tin doanh nghiệp 2023

Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 Báo cáo tài chính năm 2022 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2022 Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm...

Công bố thông tin doanh nghiệp 2022

Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022 Báo cáo tài chính năm 2021 Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội...

Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2021

Báo cáo tính hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2021 Chính sách tiền lương, tiền thưởng của Công ty Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2021 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm...

Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2020

Báo cáo tính hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2020 Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020 Chính sách tiền lương, tiền thưởng của Công...

Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2019

Báo cáo tính hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019 Chính sách tiền lương, thưởng của Công ty Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2019 Báo...

Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2018

1. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất (BC năm 2017) 2. Công bố thông tin Doanh nghiệp theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển...

Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 Báo cáo tài chính của doanh nghiệp năm 2016 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 Báo cáo tài chính : cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 a.  Tiêu đề + Phụ lục (BCTC 2017) b. Báo...

Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2017

1. Báo cáo đánh giá kết quả (Năm bc 2016) 2. Chiến lược phát triển doanh nghiệp (Năm bc 2017) 3. Chiến lược phát triển Doanh nghiệp 4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư...

Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2016

Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Căn cứ Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước; Căn cứ văn bản số 6560/UBND-KT ngày 14/11/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà...