Chuyển động mới cho

giao thông Hà Nội

Hình ảnh đào tạo

Một số hình ảnh đào tạo cán bộ Công ty tại Tokyo Metro

DSCN2209 Training in Tokyo Metro_2 Training in Tokyo_5 Training in Tokyo Metro_1 Training in Tokyo Metro_8 Training in Tokyo Metro_6

Hanoi Metro