Chuyển động mới cho

giao thông Hà Nội

Quyết định ban hành Quy chế công bố thông tin Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước;

Căn cứ văn bản số 6560/UBND-KT ngày 14/11/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 6266/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội;

Căn cứ vào đặc điểm tình hình hoạt động thực tế tại Công ty và xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế công bố thông tin Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Người quản lý doanh nghiệp, các phòng nghiệp vụ và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN                     

                   CHỦ TỊCH 

           (đã ký và đóng dấu)

             Vũ Hồng Trường 

Chi tiết tại các văn bản đính kèm:

01 – QĐ + Quy chế công bố thông tin

02 – CV – Công bố thông tin

03 – Phụ lục I – Thông báo người đại diện theo pháp luật

04 – Phụ lục II – Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

05 – Tổng quan về doanh nghiệp

06 – Phụ lục IV – Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017

07 – Phụ lục VIII – BC thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp.

08 – Phụ lục X – BC chế độ tiền lương, thưởng của công ty

Theo Hanoi Metro