Chuyển động mới cho

giao thông Hà Nội

Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2018

1. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất (BC năm 2017)

2. Công bố thông tin Doanh nghiệp theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018

4. Báo cáo tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 2018

5. BC kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017

6. Chính sách tiền lương, tiền thưởng của Công ty (2018)

7. Báo cáo tài chính : cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

a. Tiêu đề + Phụ lục (BCTC 2017)

b. Báo cáo của ban tổng giám đốc (BCTC 2017)

c. Báo cáo kiểm toán độc lập (BCTC 2017)

d. Bảng cân đối kế toán (BCTC 2017)

e. báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (BCTC 2017)

f. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (BCTC 2017)

g. Bản thuyết minh báo cáo tài chính (BCTC 2017)

8. Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

9. Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017

10 Báo cáo Tài chính 06 tháng đầu năm 2018

a. BC kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (BC tài chính 6 tháng đầu năm 2018)

b. Bảng cân đối kế toán (BC tài chính 6 tháng đầu năm 2018)

c. BC lưu chuyển tiền tệ (BC tài chính 6 tháng đầu năm 2018)

d. Thuyết minh BC tài chính 06 tháng đầu năm 2018

11. Kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư phát triển 5 năm (Năm 2018)

12. Chiến lược phát triển doanh nghiệp 2018

Hanoi Metro